Uvjeti korištenja

Opis i sadržaj usluge

Članak 1.

 • 1.1. Ovim Uvjetima korištenja uređuju se odnosi između H1 TELEKOM-a d.d., Put Trščenice 10, Split, OIB: 88551335012 kao davatelja usluge (dalje u tekstu: H1 TELEKOM) i korisnika usluge ShaljiDalje.hr (dalje u tekstu: Usluga; zbirno: Usluge).
 • 1.2. Usluge se sastoje od mogućnosti prijenosa, pohrane i razmjene datoteka putem web sučelja dostupnog na internetskoj domeni ShaljiDalje.hr.
 • 1.3. H1 TELEKOM ne naplaćuje naknadu za korištenje usluga prijenosa, pohrane i razmjene datoteka putem web sučelja dostupnog na internetskoj domeni ShaljiDalje.hr.

Članak 2.

 • 2.1. Korisnik usluge SLOBODNJAK može istovremeno poslati samo jednu datoteku, bilo kojeg formata, a veličine do 1 GB. Poslana datoteka može se preuzeti maksimalno 10 puta te na serveru stoji 10 dana.
 • 2.2. Korisnik usluge PROFESIONALAC je korisnik koji se na ShaljiDalje.hr registrira s bilo kojom e-mail adresom izvan adresnog prostora H1 TELEKOM-a te može istovremeno pohraniti i poslati više datoteka bilo kojeg formata, ukupne veličine do 2 GB.
 • 2.3. Korisnik usluge KOMPANJON je korisnik H1 TELEKOM-a koji nakon registracije uz pomoć dodijeljenog mu H1 korisničkog imena i lozinke može istovremeno pohraniti i poslati više datoteka bilo kojeg formata, ukupne veličine do 3 GB.
 • 2.4. Korisnici usluge PROFESIONALAC i KOMPANJON imaju mogućnost odabira vlastitog domenskog prefiksa u obliku domenskiprefiks.shaljidalje.hr koji je sastavni dio adrese sadržane u obavijesti o mogućnosti pristupa postavljenoj datoteci.
 • 2.5. H1 TELEKOM ne jamči korisnicima usluge PROFESIONALAC i KOMPANJON dostupnost željenog domenskog prefiksa, već se isti dodjeljuju redom kako su zatraženi, bez mogućnosti rezervacija ili naknadne promjene na bazi korisnika.
 • 2.6. H1 TELEKOM zadržava pravo uskratiti dodjelu željenog domenskog prefiksa ako isti nije u skladu s Općim uvjetima poslovanja te Kodeksom ponašanja na internetu H1 TELEKOM-a, objavljenima na web stranicama H1 TELEKOM-a.

Članak 3.

 • 3.1. Obavijest o mogućnosti pristupa postavljenoj datoteci šalje se automatski e-mailom primatelju/ima.
 • 3.2. Korisnici usluge PROFESIONALAC i KOMPANJON svoje upravljanje datotekama vrše putem sučelja gdje su vidljive sve postavljene i dijeljene datoteke. Obavijest o postavljenoj datoteci moguće je poslati neograničenom broju primatelja. Broj mogućih preuzimanja datoteke ograničen je na 10 kod usluge SLOBODNJAK, te neograničen kod usluga PROFESIONALAC i KOMPANJON.

Antivirusna zaštita i sigurnosna pohrana (backup)

Članak 4.

H1 TELEKOM primjenjuje antivirusnu zaštitu na datoteke poslane putem Usluge. Korisnik prihvaća i suglasan je s time da antivirusna zaštita ne pruža potpunu i cjelokupnu zaštitu od virusa te da se prilikom njezina korištenja mogu javiti greške i nedostaci.

Članak 5.

H1 TELEKOM ne arhivira niti osigurava sigurnosnu pohranu podataka koji se šalju korištenjem Usluge. Korisnik je suglasan i prihvaća da je moguće djelomično ili potpuno trajno oštećenje ili gubitak podataka koji se postavljaju u zakupljeni prostor na serverima, odnosno razmjenjuju korištenjem Usluge te da H1 TELEKOM ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Pomoć i podrška

Članak 6.

 • 6.1. Registriranim korisnicima usluge PROFESIONALC i KOMPANJON za pomoć pri korištenju usluga na raspolaganju je podrška pozivom na telefonski broj za korisničku podršku H1 TELEKOM-a 0800 05 05, odnosno slanjem e-maila na adresu info@h1telekom.hr.
 • 6.2. Korisnicima usluga PROFESIONALAC i KOMPANJON za pomoć pri korištenju usluga na raspolaganju je podrška i putem formulara za kontakt u sklopu Usluge.

Odgovornost za sadržaj

Članak 7.

 • 7.1. Korisnik Usluge je u potpunosti odgovoran za sadržaj datoteka koje postavlja, šalje ili prima koristeći ovu uslugu.
 • 7.2. Prilikom korištenja Usluge, ove se radnje smatraju neprihvatljivima:
  • objavljivanje, prenošenje ili slanje sadržaja koji su zaštićeni zakonom o autorskim pravima i drugim srodnim zakonima
  • objavljivanje tajnih, odnosno zaštićenih podataka neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog pravnog subjekta
  • lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
  • sva djela koja direktno ili indirektno mogu ugroziti sigurnost ili neometan rad drugih korisnika, odnosno funkcioniranje usluga H1 TELEKOM-a
 • 7.3. Svako kršenje odredbi ovog članka predstavljat će tešku povredu ugovornog odnosa, koje za posljedicu može imati trenutačan prestanak pružanja Usluge.
 • Članak 8.

  H1 TELEKOM ima pravo zatražiti od korisnika naknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim ili nedopuštenim korištenjem Usluge.

  Članak 9.

  H1 TELEKOM ima pravo na temelju svoje vlastite procjene trenutno privremeno ili trajno isključiti korisnike koji na neprihvatljive ili nedopuštene načine koriste Uslugu.

  Prestanak pružanja usluge

  Članak 10.

  • 10.1. Najmanje 15 dana prije prestanka pružanja Usluge, H1 TELEKOM će o istome obavijestiti korisnika.
  • 10.2. Podaci koji su postavljeni na server putem Usluge, Korisniku će biti dostupni za preuzimanje najdulje u roku od 30 dana od dana prestanka pružanja Usluge. Istekom tog roka podaci se trajno i nepovratno brišu.

  Isključenje od odgovornosti

  Članak 11.

  H1 TELEKOM ne provjerava i ne kontrolira sadržaj koji korisnici postavljaju korištenjem Usluge. H1 TELEKOM ne može osigurati trenutno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s Uvjetima korištenja, no ima pravo po saznanju i bez prethodnog upozorenja korisniku, ukloniti sadržaj koji je u suprotnosti s odredbama članka 7. ovih Uvjeta korištenja.

  Članak 12.

  Korisnik je suglasan i prihvaća da H1 TELEKOM nije odgovoran za slučajeve koji se mogu javiti prilikom korištenja usluge, uključivo, ali ne ograničavajući se na:

  • gubitak ili moguću izmjenu datoteke (uklanjanje privitka za koji se sumnja da je zaražen)
  • neisporuku poslane e-mail poruke
  • pogrešno ili nepotpuno detektiranje neke virusom ili drugim štetnim softverom zaražene e-mail poruke

  Članak 13.

  Korisnik je suglasan da postoji mogućnost da Usluga neće biti dostupna uvijek i u svako vrijeme te da H1 TELEKOM ne odgovara za eventualno tako nastalu štetu. H1 TELEKOM neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu ili izmaklu dobit, a koja bi nastala ili mogla nastati kao posljedica korištenja Usluge. H1 TELEKOM neće biti odgovoran za bilo kakvo brisanje, nestanak, preinaku, gubitak ili uništenje podataka koji se prenose i razmjenjuju korištenjem Usluge.

  Završne napomene

  Članak 14.

  Uvjeti korištenja stupanju na snagu danom objave na internetskim stranicama. Na ove Uvjete korištenja na odgovarajući se način primjenjuju i Opći uvjeti poslovanja H1 TELEKOM-a, objavljeni na web stranicama H1 TELEKOM-a.